Enhance and deepen your study of God's Word by asking Bible questions and sharing your answers.

Avondmaal Kronologiese Sinopsis

Collapse
X
Collapse
First Prev Next Last
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

  Avondmaal Kronologiese Sinopsis

  Hoof eerste dag waarop hulle altyd die pasga moes slag

  [Eksodus 12: 6,15a Levitikus 23:22,10b 2Kronieke 35]

  1) Voor die Fees

  Johannes 13:1
  Vóór die Fees van die Pasga . . .
  Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα . . .
  Pro de tehs Heortehs tou Pascha . . .
  Markus 14:12a
  En op die Eerste Dag van Geen Suurdeeg
  Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων
  Kai tehi Prohtehi Hehmerai tohn Adzumohn

  wanneer hulle die pasga geslag het,
  ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον,
  hote to pascha ethuon
  Lukas 22:7
  Die Dag van Suurdeeg Verwyder het aangebreek,
  Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων,
  Ehlthen de heh Hehmera tohn Adzumohn

  waarop die pasga altyd geslag moet word.
  ἐν ᾗ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα,
  hehi edei thuesthai to pasga.
  Matteus 26:17a
  Op die Eerste Dag van Ontsuurdeeg dan,
  Τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων
  Tehi de Prohtehi tohn Adzumohn

  #2
  2) Dat ons mag voorberei

  Markus 14:12b
  het sy dissipels Hom gevra: Waar wil U moet ons gaan
  λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες
  legousin autohi hoi mathehtai autou: Pou theleis apelthontes

  voorberei dat U die pasga mag eet?
  ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα;
  hetoimasohmen hina phagehis to pascha?
  Matteus 26:17b
  . . . kom die dissipels na Jesus toe, en vra Hom:
  προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες αὐτῷ·
  prosehlthon hoi mathehtai tohi Iehsou legontes:

  Waar wil U moet ons voorberei vir U om die pasga te eet?
  Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα;
  Pou theleis hetoimasohmen soi phagein to pascha?
  Lukas 22:9
  . . . hulle het Hom gevra: Waar wil U hê sou ons voorberei?
  οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν;
  Hoi de eipahn autohi: Pou theleis hetoimasohmen?
  Comment>

   #3
   3) Hy stuur twee

   Markus 14:13-16
   En Hy het twee van sy dissipels gestuur en hulle beveel:
   καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς·
   Kai apostellei duo tohn mathehtohn autou kai legei autois:

   Gaan julle na die stad; en ’n man sal julle tegemoetkom
   Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος
   Hupagete eis tehn polin, kai apantehsei humihn anthrohpos

   wat ’n emmer water dra. Volg hom.
   κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ.
   keramion hudatos bastadzohn; akolouthehsate autohi.
   14
   En waar hy dan sou ingaan, moet julle vir die huisheer vra:
   καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι
   Kai hopou ean eiselthehi, eipate tohi oikodespotehi hoti

   Ons Meester vra: Waar is my vertrek
   ὁ διδάσκαλος λέγει· ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμά μου
   Ho didaskalos legei: Pou estin to kataluma mou

   waar Ek die pasga saam met my dissipels mag eet?
   ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
   hopou to pascha meta tohn mathehtohn mou phagoh?
   15
   En hy sal julle ’n groot bokamer wys wat gereedgemaak is;
   καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον·
   Kai autos humihn deiksei anagaion mega estrohmenon hetoimon:

   nou daar moet julle vir ons voorberei.
   καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν.
   kai ekei hetoimasate hehmihn.
   16
   Toe het die dissipels uitgegaan en na die stad toe gegaan
   καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν,
   Kai eksehlthon hoi mathehtai kai ehlthon eis tehn polin

   en (dit) gevind nes Hy vir hulle gesê het,
   καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς,
   kai heuron kathohs eipen autois.

   En hulle het die pasga reggemaak.
   καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
   Kai hetoimasan to pascha.
   Lukas 22:8
   En Hy het Petrus en Johannes gestuur en gesê:
   καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ Ἰωάννην εἰπών·
   Kai apesteilen Petron kai Iohannehn eipohn:

   Gaan julle en berei vir ons die pasga voor dat ons mag eet.
   Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα ἵνα φάγωμεν.
   Poreuthentes hetoimasate hehmihn to pascha hina phagohmen.
   10-13
   En Hy het hulle ingelig: Let op, wanneer julle die stad nader,
   ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν
   Ho de eipen autois: Idou eiselthontohn humohn eis tehn polin

   sal ’n man julle tegemoetkom wat ’n emmer water dra.
   συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων·
   sunantehsei humihn anthrohpos keramion hudatos bastadzohn;

   volg hom na die huis waarheen hy gaan.
   ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εἰσπορεύεται,
   akolouthehsate autohi eis tehn oikian eis hen eisporeuetai.
   11
   En julle moet vir die bestuurder van die huis sê:
   καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας·
   Kai ereite tohi oikodespotehi tehs oikias:

   Die Meester vra: Waar is die gastekamer
   λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα
   Legei soi ho Didaskalos: Pou estin to kataluma

   waar Ek die pasga saam met my dissipels mag gaan eet?
   ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω;
   hopou to pasga meta tohn mathehtohn mou phagoh?   12
   En daardie man sal julle wys—
   κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει
   Kakeinos humihn deiksei

   ’n groot bokamer gereedgemaak; dáár moet julle voorberei.
   ἀνώγαιον μέγα ἐστρωμένον· ἐκεῖ ἑτοιμάσατε.
   anagaion mega estrohmenon; ekei hetoimasate.
   13
   En toe hulle gaan, vind hulle net soos Hy vir hulle vertel het.
   ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν αὐτοῖς,
   Apelthontes heuron kathohs eirehkei autois;

   En hulle het die pasga voorberei.
   καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
   kai hehtoimasan to pasga.

   Matteus 26:18,19
   (Jesus) het gesê: Gaan julle na die stad na so en so
   ὁ δὲ εἶπεν· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα
   Ho de eipen: Hupagete eis tehn polin pros ton deina

   en sê vir hom: Die Meester sê: My UUR IS HIER;
   καὶ εἴπατε αὐτῷ· ὁ διδάσκαλος λέγει, ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστι·
   kai eipate autohi: Ho Didaskalos legei: Ho kairos mou engus estin;

   by jou volbring Ek die Pasga saam met my dissipels.
   πρὸς σε ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου.
   pros se poioh to pascha meta tohn mathehtohn mou.
   19
   En die dissipels het gemaak soos Jesus hulle beveel het
   καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
   Kai epoiehsan hoi mathehtai hohs sunetaksen autois ho Iehsous,


   en die pasga voorberei.
   καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα.
   kai hehtoimasan to pascha.
   Comment>

    #4
    4) Die Aand die Uur

    Markus 14:17
    En toe dit AAND geword het, kom Hy met die twaalf.
    Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα.
    Kai opsias genomenehs erchetai meta tohn dohdeka.
    Matteus 26:20
    En toe dit AAND geword het,
    Ὀψίας δὲ γενομένης
    Opsias de genomenehs

    het Hy aangesit saam met die taalf dissipels.
    ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα - - - - -.
    anekeito meta tohn dohdeka mathehtohn.
    Lukas 22:14
    En toe DIE UUR gekom het,
    Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα,
    Kai hote egeneto heh hohra

    het Hy gaan sit, en die apostels saam met Hom.
    ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
    anepesen, kai hoi - - - apostoloi sun autohi.
    Johannes 13:1b
    Jesus, wetende dat sy UUR aangebreek het
    εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐλήλυθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα
    eidohs ho Iehsous hoti ehlthohn autou heh hohra

    dat Hy uit die wêreld na sy Vader sou heengaan,
    ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα,
    hina metabehi ek tou kosmou toutou pros ton Patera

    het deur sy eie in die wêreld lief te gehad het,
    ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ,
    agapehsas tous idious en tohi kosmohi

    hulle tot die einde toe, liefgehad.
    εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.
    eis telos ehgapehsen autous.
    Comment>

     #5
     5) Een van julle gaan My verraai

     Markus 14:18-21
     En terwyl die ete toe hulle plaasneem het, het Jesus gesê:
     καὶ ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων εἶπεν ὁ Ἰησοῦς·
     Kai anakeimenohn autohn kai esthiontohn ho Ihsous eipen:

     Sowaar Ek sê vir julle dat een van julle My gaan verraai,
     Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με·
     Amehn legoh humihn hoti heis eks humohn paradohsei me,

     —hy wat my vertroueling is. [ ‘hy wat saam met my eet’ ]
     ὁ ἐσθίων μετ’ ἐμοῦ.
     —ho esthiohn met’ emou.
     19
     Hulle het begin om verontwaardig te raak
     οἱ δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι
     Ehrksanto lupeisthai

     en Hom een vir een uitgedaag: Miskien ek? En ’n ander: Miskien ek?
     καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς καθ’ εἷς· Μήτι ἐγώ; καὶ ἄλλος· Μήτι ἐγώ;
     kai legei autohi heis kata heis: Mehti egoh?
     20
     Maar Hy het hulle verseker: Een van julle twaalf,
     ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Εἷς ἐκ τῶν δώδεκα,
     Ho de eipen autois: Heis tohn dohdeka:

     hý wat gereeld saam met My aan tafel sit!
     ὁ ἐμβαπτόμενος μετ’ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον.
     ho embaptomenos met’ emou eis to trublion!
     21
     Want verseker gaan die Seun van die Mens
     ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
     Hoti ho men Wuios tou Anthrohpou hupagei

     soos wat dit betreffende Hom geskryf staan.
     καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ·
     kathohs gegraptai peri autou.

     Nogtans, wee daardie mens deur wie
     οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ
     Ouai de tohi anthrohpohi ekeinohi di’ hou

     die Seun van die Mens verraai word—
     ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·
     ho Wuios tou Anthrohpou paradidotai—

     beter vir hom sou daardie mens nooit gebore gewees het nie.
     καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
     kalon autohi ei ouk egennehtheh ho anthrohpos ekeinos.

     Matthew 26:21-25
     Nou tydens hulle ete, het Hy gesê:
     καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν·
     Kai esthiontohn autohn eipen:

     Sowaar Ek waarsku julle, een van julle gaan My verraai!
     Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
     Amehn legoh humihn hoti heis eks humohn paradohsei me.     22
     Erg beswaard het hulle begin om vir Hom te sê—
     καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ—
     Kai lupoumenoi sphodra ehrksanto legein autohi

     één na die ander: Dis nie ék nie, o Meester?
     ἕκαστος αὐτῶν· Μήτι ἐγώ εἰμι, Κύριε;
     heis hekastos: Mehti egoh eimi, Kurie?
     23
     Maar Hy het geantwoord: Hy wat saam met My
     ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ὁ ἐμβάψας μετ’ ἐμοῦ . . . . . . . . .
     Ho de apokritheis eipen: Ho embapsas met’ emou tehn cheira

     hand in die kosbak steek, dieselfde, sal my verraai.
     ἐν τῷ τρυβλίῳ τὴν χεῖρα οὗτός με παραδώσει.
     en tohi trubliohi houtos me paradohsei.
     24
     Verseker gaan die Seun van die Mens heen
     ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει
     O men Wuios tou Anthrohpou hupagei

     soos dit oor Hom geskrywe is; maar wee daardie mens
     καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ· οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ
     kathohs gegraptai peri autou; ouai de tohi anthrohpohi ekeinohi

     deur wie die Seun van die Mens verraai word!
     δι’ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται·
     di’ hou ho Wuios tou Anthrohpou paradidotai!

     Beter was dit vir hom as daardie mens nooit gebore was nie.
     καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος.
     Kalon ehn autohi ei ouk egennehtheh ho anthrohpos ekeinos.


     25
     Vra Judas sy verraaier en sê:
     ἀποκριθεὶς δὲ Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε·
     Apokritheis de Ioudas ho paradidous auton eipen:

     Is ek nie die een nie, Meester?
     Μήτι ἐγώ εἰμι, ῥαββί;
     Mehti egoh eimi, rabbi?

     Jesus sê vir hom: Jý het dit gesê!
     λέγει αὐτῷ· Σὺ εἶπας.
     Legei autohi: Su eipas!

     Johannes 13:18b-22
     Maar dat die Skrif vervul mag word:
     ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ,
     All’ hina heh Grapheh plehrohthehi:

     Die een wat my brood eet, het teen My die hakskeen gelig.
     ὁ τρώγων μετ’ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
     Ho trohgohn mou ton arton epehren ep’ eme tehn pternan autou.
     19
     Van nou af, vertel Ek julle, vóórdat dit gebeur,
     ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι,
     Ap’ arti legoh humihn pro tou genesthai,

     dat wanneer dit gebeur julle mag glo dat EK IS.
     ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι.
     hina pisteuehte hotan genehtai hoti Egoh Eimi.
     20
     Sowaar, sowaar Ek sê vir julle: hy wat enigeen ontvang
     ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἐάν τινα
     Amehn amehn legoh humihn, ho lambanohn an tina


     wat Ek sal stuur, ontvang My; en hy wat My ontvang,
     πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει; ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων
     pempsoh, Eme lambanei; ho de Eme lambanohn

     ontvang Die Een wat My gestuur het.
     λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.
     lambanei Ton Pempsanta Me.
     21
     Terwyl Jesus hierdie dinge sê, was Hy uiters bedroef in sy gees
     Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι,
     Tauta eipohn Iehsous etarachtheh tohi pneumati

     en het getuig en gespreek:
     καὶ ἐμαρτύρησε καὶ εἶπεν·
     kai emarturehsen kai eipen:

     Waarlik, waarlik Ek vertel julle, een van júlle gaan My verraai!
     Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
     Amehn amehn legoh humihn hoti heis eks humohn paradohsei Me.
     22
     Die dissipels het vir mekaar gekyk,
     ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ,
     Eblehpon eis allehlous hoi mathehtai

     verward oor van wie Hy praat.
     ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.
     aporoumenoi peri tinos legei.

     Lukas 22:21-23
     Dis duidelik, kyk die hand wat my verraai—
     Πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με
     Plehn idou heh cheir tou paradidontos Me

     (is) saam met my aan tafel!
     μετ’ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης
     met’ emou epi tehs trapedzehs!
     22
     Sodat die Seun van die Mens inderdaad gáán
     καὶ ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται
     Hoti ho Wuios men tou anthrohpou . . . .

     volgens wat voorbeskik is.
     κατὰ τὸ ὡρισμένον.
     kata to hohrismenon poreuetai.

     Nogtans, wee daardie mens deur wie Hy verraai word.
     Πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ παραδίδοται.
     Plehn ouai tohi anthrohpohi ekeinohi di’ hou paradidotai.
     23
     Toe het hulle begin stry onder mekaar
     καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς
     Kai autoi ehrksanto sudzehtein pros heautous

     oor wie dit eintlik sou wees van hulle om
     τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ
     to tis ara eieh eks autohn ho

     aanstonds hierdie daad te begaan.
     τοῦτο μέλλων πράσσειν.
     touto mellohn prassein.
     Comment>

      #6
      6.1) Brood en Wyn van Smarte

      Markus 14:22-26
      En gedurende die maaltyd het Hy brood geneem,
      Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον
      Kai esthiontohn autohn labohn arton

      en terwyl Hy God loof en prys, het Hy dit gebreek
      εὐλογήσας ἔκλασε
      eulogehsas eklasen

      en aan hulle gegee en beveel: Neem julle en eet,
      καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ εἶπε· Λάβετε φάγετε
      kai edohken autois kai eipen: Labete,

      hierdie gebeurtenis is My Liggaam.
      τοῦτό ἐστι Tὸ Σῶμά Μου.
      touto estin to sohma mou!
      23
      Toe het Hy die beker (van sy smarte) geneem,
      καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον
      Kai labohn potehrion

      God daarvoor gedank, en dit vir hulle aangegee.
      εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς,
      eucharistehsas edohken autois.

      En hulle het almal daaruit gedrink.
      καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες.
      Kai epion eks autou pantes.
      24
      En Hy het vir hulle gesê: Dit is die bloed
      καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά
      Kai eipen autois: Touto estin to haima

      van My (Lyding) volgens die (Ewige) Verbond
      μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης
      mou tehs diathehkehs

      vir vele ruimskoots uitgestort.
      τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον.
      to ekchunnomenon huper pollohn.
      25
      Voorwaar Ek sê vir julle, Ek sou nooit . . .
      ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω
      Amehn legoh humihn hoti ouketi ou meh pioh

      van die vrug van die wingerdstok gedrink het nie
      ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου
      ek tou genehmatos tehs ampelou

      tot Hierdie Dag wanneer Ek dit nuut drink
      ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν
      heohs tehs Hehmeras Ekeinehs hotan auto pinoh kainon

      in die Koninkryk van God.
      ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
      en tehi basileiai tou Theou.
      26
      Toe hulle dan ’n lied gesing het, het hulle uitgegaan
      na die Olyfberg.
      Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
      Kai humnehsantes eksehlthon eis to Oros tohn Elaiohn.

      Matteus 26:26-30
      Vir hulle ete het Jesus brood geneem
      Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον
      Esthiontohn de autohn labohn ho Iehsous arton

      en met lofprysing gebreek,
      καὶ εὐλογήσας ἔκλασε
      kai eulogehsas eklasen,

      en terwyl Hy dit aan sy dissipels gee, het Hy gesê:
      καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε·
      kai dous mathehtais eipen:

      Neem en eet julle! Hierdie is Die Liggaam van My Eie.
      Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου·
      Labete, phagete, Touto estin To Sohma Mou.
      27
      En nadat Hy die beker / drank geneem en God gedank het,
      καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας
      Kai labohn potehrion kai eucharistehsas

      het Hy dit vir hulle aangegee met dié woord:
      ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων·
      edohken autois legohn:

      Drink julle almal daaruit!
      Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες·
      Piete eks autou pantes!
      28
      Want hierdie (Drinke van lyding / Liggaam) is die bloed
      τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου
      Touto gar estin to haima mou

      van My (Ewige) Verbond wat ter wille van baie
      τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν
      tehs diathehkehs to peri pollohn

      oorvloedig uitgestort is tot vergifnis van sondes.
      ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
      ekchunnomenon eis aphesin hamartiohn.
      29
      En Ek sê vir julle, geensins drink Ek
      λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω
      Legoh de humihn ou meh pioh

      van nou af van hierdie vrug van die wingerdstok nie,
      ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου
      ap’ arti ek toutou tou genehmatos tehs ampelou

      tot Hierdie Dag wat Ek dit saam met julle ledig,
      ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν
      heohs Tehs Hehmeras Ekeinehs hotan auto pinoh meth’ humohn,

      nuut in die Koninkryk van My Vader.
      καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου.
      kainon en tehi basileiai tou Patros mou.
      30
      En na die sing van ’n loflied het hulle uitgegaan na die Olyfberg.
      Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν.
      Kai humnehsantes eksehlthon eis to Oros tohn Elaiohn.

      Lukas 22:14b-20
      En . . . Hy het plaasgeneem en die apostels saam met Hom.
      Καὶ . . . ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστολοι σὺν αὐτῷ.
      Kai . . . anepesen kai hoi apostoloi sun autohi.
      15
      Toe sê Hy vir hulle: Met groot begeerte het Ek begeer
      καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα
      Kai eipen pros autous: Epithumiai epethumehsa

      om hierdie pasga te eet, saam met julle, voor My Lyding.
      τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὸ τοῦ με παθεῖν·
      touto to pascha phagein meth’ humohn pro tou me pathein.
      16
      Want Ek sê vir julle dat nooit as te nooit eet Ek dit
      λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ
      Legoh gar humihn hoti ouketi ou meh phagoh auto

      totdat ten volle in die Koninkryk van God!
      ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.
      heohs hotou plehrohthehi en tehi Basileiai tou Theou.
      17
      En terwyl Hy die drank vat en (daarvoor) dank, sê hy:
      καὶ δεξάμενος τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπε·
      Kai deksamenos potehrion eucharistehsas eipen:

      Neem, en deel dit tussen julleself,
      Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε ἑαυτοῖς·
      Labete touto kai diamerisate eis heautous,
      18
      want Ek sê vir julle: Op geen manier drink Ek
      λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω
      legoh gar humihn, Ou meh pioh

      van nou af aan van die vrug van die wingerd nie,
      ἀπὸ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου
      apo tou nuhn apo tou genehmatos tehs ampelou

      tot wanneer die Koninkryk van God kom [DAN DRINK EK].
      ἕως ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ.
      heohs hou heh Basileia tou Theou elthehi.
      19
      En terwyl hy dank en brood vat en dit breek,
      καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασε
      Kai labohn arton eucharistehsas eklasen

      gee Hy aan hulle en sê:
      καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων·
      kai edohken autois legohn:

      Hierdie, is Die Liggaam van My Eie—
      Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου
      Touto estin to sohma mou

      wat vir julle gegee is:
      τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον·
      to huper humohn didomenon:

      Doen dit tot Gedenkdiens aan My,
      τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν,
      Touto poieite eis tehn emehn anamnehsin,
      20
      dieselfde ook die wyn saam met die maal, met die woorde:
      ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων·
      Kai to potehrion hohsautohs meta to deipnehsai, legohn:

      Hierdie is die beker die nuwe verbond in My Naam
      Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου,
      Touto to potehrion heh kaineh diathehkeh en tohi aimati mou,

      wat vir vele uitgegiet word.
      τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον.
      to huper humohn ekchunomenon.
      Comment>

       #7
       6.2) Wie die grootste wil wees

       Lukas 22:24-27
       Toe kom (daar) stryery onder hulle
       Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς,
       Egeneto de kai philoneikia en autois

       oor wie van hulle die belangrikste blyk te wees.
       τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.
       to tis autohn dokei einai meidzohn.
       25
       Daarom het Hy vir hulle gesê:
       ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·
       Ho de eipen autois:

       Die konings van die nasies speel baas oor hulle,
       Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν,
       Hoi basileis tohn ethnohn kurieuousin autohn,

       en dié in magsposisies word hulle weldoeners genoem.
       καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται·
       kai hoi eksousiadzontes autohn euergetai kalountai.
       26
       Julle is nie so nie;
       ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως,
       Humeis de oux houtohs;

       maar die grootste onder julle moet soos die jongste word,
       ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γινέσθω ὡς ὁ νεώτερος,
       all’ ho meidzohn en humihn ginesthoh hohs ho neohteros,

       en die leier soos een wat dien.
       καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
       kai ho hehgoumenos hohs ho diakonohn.
       27
       Want wie is die grootste, hy wat eet of hy wat bedien?
       τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν;
       Tis gar meidzohn, ho anakeimenos eh ho diakonohn?

       Nie hy wat sit en eet nie?
       οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος;
       Ouchi ho anakeimenos?

       Maar Ek IS in julle midde is soos die een wat dien.
       ἐγὼ δὲ εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν … ὡς ὁ διακονῶν.
       Egoh de en mesohi humohn eimi hohs ho diakonohn.

       28a
       Julle egter is al wat by My gebly het in My versoeking.
       ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου·
       Humeis de este hoi diamemenehkotes met’ emou en tois peirasmois mou
       Comment>

        #8
        6.3) Wie die Grootste is

        Johannes 13:2-29


        7) Uitgegaan

        Johannes 13:30,31

        Markus 14:26

        Matteus 26:30
        Comment>

         #9
         Asseblief.
         Comment>

          #10
          Originally posted by Cornelius View Post
          Asseblief.
          I read the rules again, and too late to see it states English only.

          I apologise therefore, but pray you would allow the Afrikaans so far posted by myself.

          God willing the English (KJV mostly) of this chronological synopsis will follow -- your courtesy of course.

          The purposed end of my undertaking is to present the Gospel event of Jesus Christ IN ITS CULMINATION in orderly as flawless as possible CHRONOLOGICAL SEQUENCE.

          It will soon be discovered the Gospel is perfect and without contradiction or discrepancy in any respect when understood literally and historical real and true.

          May God grant me the opportunity to present the Good News as WRITTEN.

          For allowing me to do this on your forum, I sincerely thank you, Cornelius.

          May God bless you and your board in the grace of our Lord Jesus Christ.
          Comment>

           #11
           Originally posted by Gerhard Ebersöhn View Post
           It will soon be discovered the Gospel is perfect and without contradiction or discrepancy in any respect when understood literally and historical real and true.

           May God grant me the opportunity to present the Good News as WRITTEN.

           For allowing me to do this on your forum, I sincerely thank you, Cornelius.
           I agree with you concerning flawless quality of the Gospels. And, I look forward to your commentary in that regard.

           However, I'm only a fellow traveler. If you find this forum to your liking, it's as much your forum as mine.
           Comment>

            #12
            I wonder if it was because of you Gerhard Ebersöhn of for you I had a thaught of learning Dutch some days ago.
            This was a sincere sentence. No joking.

            May be one day I will.
            Comment>
            Working...
            X
            Articles - News - SiteMap